Detta är en hemsida om annan existerande kunskapskälla till gagn för mänskligheten. 

This is a website about another existing source of knowledge for the benefit of humanity. 

Människan vävde inte livets tråd, vad hon gör mot denna tråd gör hon mot sig själv.
The human did'nt weave the thread  of life, what she does to this thread she does to herself.

Välkommen!
Welcome