Vetenskapen har skapat denna misstolkning, att med ett bestämt årtal säkerställa universums födelse med vad de kallar en ursmäll ! En förtätad massa skulle då vara upprinnelsen och den egenartade uppkomsten till allt liv i universum! Vi förbehåller oss rätten att utropa ett löjes tecken. Om så denna komprimerade massa, av vilken anledning skulle denna explodera? Vilka krafter i universum skulle kunna åstadkomma en dylik explosion? Och vilka krafter har kunnat komprimera denna massa till den litenhet och samtidigt bevara denna enorma sprängstyrka för att sedan vid ett bestämt tidsangivelse explodera.

Detta är den mänskliga fattningsförmågans brist, eller skall vi säga insikten avspeglar ej verkligheten.Det torde väl var och en inse att en dylik konstellation inte kan existera i universum. Har vi inte omtalat att den oförstörbara energin förtätas i det universella kretsloppet till dess materia uppstår. Likväl förintas den materiella substansen till energi. Detta är sanningen om universum, det är ett ständigt kretslopp där energier blir materia och materia blir energi.

Människans intellekt förmår ej förstå detta, då människan hittills ej kunnat ta till sig inkarnationens betydelse i universum. Människan för sitt dagliga liv måste ha en början och ett slut. Det måste hela tiden finnas i människans begreppsvärld en början och ett slut. Att på morgonen gå upp ur sängen är början på dagen och att gå och lägga sig är slutet. För att överbrygga detta måste inkarnationen få sin rättmätiga betydelse. Då försvinner både början och slutet, livet är evigt, som universum också är evigt. Att minnas sina inkarnationer kan varje människa göra, det handlar att söka sig till de mediala kretsar som kan förmedla detta. Förutsättningar finns men rädslan blockerar. Vi säger att människans nuvarande existentiella nivå är av nöden tvungen att förstå detta. Detta säkerställer inte på något sätt människans överlevnad på denna jord, men det hjälper till medvetenheten om universums sanning, såtillvida faller denna missinformation om universums skapelse med en ursmäll.

Denna big bang teori. Vetenskapen söker säkerställa detta, med att applicera det vi här omtalar, denna början och slut som är så fast förankrat i människans psyke, med denna ursmäll som då är början på livet i universum, som början på morgonen att stiga upp ur sängen. Detta är fattbart för människan i sin nuvarande tankeställning, men detta är inte universums sanning. Vetenskapen klamrar sig fast vid sin början, även de måste ha en början på sin forskning, även om de i sina stilla stunder måste fundera på vad denna ursmäll hade sitt ursprung. Men där tar tankegången slut, som vardagsmänniskan inte kunde uppfatta att stiga upp ur sängen var början av dagen. Den initierade säger sig, vad är så slutet på universum? Svaret är det finns inget slut, det är ett ständigt kretslopp, materia blir till energi, energi till materia, liv blir död och död blir liv.

Detta blir svårt för människor att förstå, vi säger skicka upp edra tankar rakt upp i skyn i universum, vänta med att dessa tankar slår er i bakhuvudet, och nöj er med detta.