Vi förundras över den håglöshet och undfallenhet som världens ledare hänger sig åt. Vid det nyligen avslutade mötet i Davos, Schweiz. Vad uppmärksammades på detta möte bland världens nomenklatura ? Ingenting, det fattades inga övergripande beslut allt var som i en enda stor samlingspunkt för inbördes beundran.

När undfallenheten och håglösheten når denna yttersta gräns vad kan vi då förvänta oss om framtiden? Det ankommer inte på oss att ge jordens folk varning på  varning om den katastrofala framtid som måste komma då ingen förmodas uppfatta vad vi på denna webbsida velat förmedla ! Om vi omtalat alla de existentiella sakligheter i så motto aldrig redovisats i detta lättillgängliga medium som tekniken lyckats skapa, så skulle vår förhoppning ha varit ett genomslag av de som varit så pass medvetna och tagit till sig de sakenligheter som aldrig tidigare redovisats detta medium såsom vara universums sanning. Vi förvånas över den saktfällighet och undfallenhet som karaktäriserar alla som läst dessa webbsidor. Håkan som är vår kontakt, icke för ty hans liv varit problemfyllt men i hans inkarnation till detta liv som han nu lever på denna er jord. Han valde själv att stiga ned för om möjligt vidarebefordra genom oss, den sanning som är universums egentliga sanning.

 Det ankommer inte på oss att säkerställa denna er jords framtid, det måste jordeborna göra själva. Vad ankommer inom er själva att ni inte förstår? Kan det vara så att ni blundar både med ögon, öron och näsa ? Ser ni då inte komplexiteten med denna er jords skapelse? Ser ni då inte ett mönster i allt? Vad vore en människas liv på denna jord om hon inte kunde uppfatta sin egen jords ursprung och nödvändiga välgång? Vi säger lägg ihop alla de globaliseringstankar som stötvis florerar i uppdämda floder av icke underbyggda önskningar. Det torde för alla och envar bli fullständigt klarlagt att ett så känsligt instrument som denna er jord är med alla dess inflätade sammantillhörigheter i ett periodiskt frekvenssystem där så att säga varje pusselbit i detta system hade sin bestämda plats.

 Vad är det som är oroande ? Icke för ty att mänskligheten behagar uppfatta den sannolikhet för allt liv på denna er jord. Det torde nu framgå för de initierade som har möjligheten att förstå, att om inte nu krafttag tas för ett allmänt uppvaknande att den väg som jordens folk nu inträder leder till fullständig förödelse ! Vi har påpekat och gör det igen. Den växthus emanisepation som nu gestaltar sig inför världens ögon är förvisso ett oroande tecken, men det största hotet är ju den förorening som av atmosfären med alla dess kemikalier som spys ut i luften ohämmat. Som vi påpekat i denna inlaga har varje frekvens sin bestämda plats. Om obalans inträder där onödiga frekvenser blandas utanför detta system inträder den fullständiga kollapsen. Det är precis det som nu händer i det allomfattande vatten, regn, molnsystem som vi beskrivit i filen "Molnbildningen". Att detta oförstående florerar i denna omfattning har vi svårt att förstå, vad vore det för sannolikhet för detta periodiska system om inte sammanflätningen av alla livsbetingelser skapade den enhet vars existens är förutsättningen för liv på denna er jord. Att börja nysta i en ände av detta system för att sedan finna sammanflätningen i ett moras av mänskliga obekräftade påståenden är den sanning vi utomordentligt beklagar jordens folk.

Håkan har inte velat ta till sig att vi är en utomjordisk grupp med den kontakt som här benämnes Ala, i så motto på denna webbsida har hans rädsla bestått i att detta skulle skrämma initierade läsare. Vi säger att vår existens är det existerande kosmiska alltet i universum i så motto existensen av allt liv. Detta må vara skrämmande för de som ännu ej vågat lyfta över den självpåkallande begränsade horisonten, men vi ställer oss frågan om skrämsel koefficienten kunde  i mänskliga termer framställas till en framtida livsförstörd jord i då jämförelse för skrämsel för vår existens ! Varför vår existens till varje pris skall undanhållasmänskligheten beror på de maktstrukturer som finns i denna er värld. De besuttna söker alltid yttre fiender för att på så sätt dokumentera sin makt. Detta är det yttersta hotet mot det gemensamma uppvaknandet som er värld står inför. Finns det då inte i detta nya medium som vi nu gagnar oss av så mycket information som bekräftar vår existens ? Är inte de amerikanska Internet sajter fulla med information om vår existens ? Hur kan någon tvivla på de bildbevis som finns? Frågan vi hela tiden ställer oss huruvida detta faktum skall bli en sanning för alla och envar?

  Denna er jord är ett levande väsen icke för ty att ni måste ta till er och förstå detta. I universum finns ett otal av planeter liknande den som är er. Vi har förklarat för er universums kretslopp gällande för er värld, likaså för alla världar i universum. Alla gäller under samma existentiella lagar men vad som är universums och Guds otillräcklighet är som det i Bibeln talas om fadern som hade två söner, varvid den ene gjorde som fadern sade, medan den andre slösade bort sitt farsarv i förtid, men vände åter när han förstått sitt misstag och gjorde bättring i sitt liv. Likaså säger vi, vi kan bara indikera som vi gör nu om jordens framtid för människorna. Skillnaden i det vi varnar för och den hemvändande sonen att han kunde komma tillbaka till fadern. Detta skulle i en förstörd livsplanet vara en omöjlighet ! Krasst uttryckt kunde fadern ha förlorat en son, han hade ju dock en kvar. Likaså har universum och Gudskraften många söner tillgodo, i form av andra planeter med livsexistens, men detta hjälper ju föga om en mänsklig självdestruktiv kraft förstör sin hemvist i universum. Vi ser nu hur motsättningarna staplas, trots att diskussionerna går höga om en förbättrad värld. Vem skall ta det första beslutet, utan egennytta, att se till denna er planets framtida välmående och utveckling?

Vad vore den hjälp vi försöker frambringa om inte det fanns respons. Världens beslutfattare ägnar sig åt hårklyverier i sitt ständiga tal om gemensamma ansträngningar för en enad värld, likaså en enhet när det gäller klimatsituationen. Vi säger en utomjordisk implantation i form av den kontakt vi har genom Håkan. Hans livsagenda är i det ena perspektivet mycket besvärande för honom. men i det andra är han tilldelad denna uppgift att förmedla de tillrättakommanden som är absolut nödvändiga för jordens folk att förstå.

Det är inte utan anledning att vi valt honom till denna omstörtande informationskunskap, han var den mest lämpade, de hans karaktär, viljestyrka och envishet, att alltid slåss för det han anser vara rätt, och till detta kommer hans känsliga intellekt, som han endast bitvis blivit berörd av. I så motto har han inte inte släppt fram sitt höga intellekt, till de beröringspunkter där han och våra tankebanor har mötts. Han har levat hela sitt liv utanför sitt höga intellekt och då det inte passat i umgänget, har han vänt ned i en destruktiv tanke mot sig själv. Nu är tiden mogen för Håkan att spela den avgörande rollen tillsammans med oss, och med all sin kraft förmedla de budskap vi tillställer honom. Det vore oss förmätet att inte fullfölja denna agenda stipulerad av oss med Håkan. Om vi med denna kontakt som vi haft med Håkan alltsedan 1991 inte fick fullfölja i så motto till omedelbar verkan i det syfte vi hela tiden haft för avsikt.

Till de som läser detta och förhoppningsvis fullföljer hela sidan som innehåller de välbetänkta sanningar till gagn för all mänsklighet på denna er jord. Ni ställer er naturligtvis frågan. Vad är det här egentligen ? Att som vi påskina en annan existentiell verklighet som kan ha med denna jords utveckling att göra. Men vi säger till vår yttersta verklighet, detta oförstående om universums sanning, om Guds och Jesus verklighet, människan förmår inte hantera. Vi säger det som nu står inför människans port är en ytterst beklaglig sanning. Människans absoluta oförstående till ett tillrättakommande med sin existens i så motto till den nödvändiga insikten av sitt delägarskap med universums totalitet. Vad vi här avser är att Håkan i sitt turbulenta omstörtande liv fått denna medvetenhet om sitt liv, och den traumatiska blockering som inträdde i och med det överfall 1988 som utan vår hjälp skulle ha givit honom ett förkortat liv i djup depression och ångest. Väl förberedda som vi var på denna hans utveckling då han själv valde i sin sista inkarnation att nedstiga på denna jord trots att han var väl medveten om hur svårt det skulle bli för honom. Vi har tidigare informerat om existensen av inkarnationen, såsom den enda riktiga förklaringen till återvändandet av livet på denna jord.

  Vad vore då all vår kontakt och information med Håkan värd alltsedan 1991 om vi inte kunde få ut vårt budskap till så många som möjligt på denna jord? Skulle vi under alla dessa år att dels ha hjälpt Håkan och denna livsnödvändiga information om denna er jords framtid, samtidigt som detta skulle försvinna i det media brus som tar sig alltför stora proportioner på dessa Internet sajter. Vad vore då vår information värd om vi inte kunde redovisa vår sanning, Håkan är rädd för att vi skrämmer läsarna med detta. Den som tror att den befolkning som finns på denna er jord är den enda i universum ikläder er en begränsning som vi uppfattar som ofattbar. Varifrån skulle då all den information som finns på denna sida komma från ? Jordens folk måste acceptera denna sanning, ju tidigare desto bättre. Vad vore mer skrämmande, att människor på denna er jord förstör er egen livsnödvändighet, än existensen av oss ? Måhända att vissa destruktiva krafter inom det militära etablissemanget, främst i USA men även av ledande kapitalstarka stater söker hitta en yttre fiende, för att på detta sätt bevara sin överhöghet och som i forna tider förtrycka andra mindre bemedlade stater i hopp att detta fortgår i sinom tid. Detta är det värsta scenario som kan inträffa, vi säger för att citera den bibelkunskap ni fått er tillhanda, mannen hade två söner, den ena gjorde som fadern påvisat, den andre slösade bort sina tillgångar, men återvände till fadern som lyckönskade honom. Vi säger det finns många söner i Guds universum, men krasst uttryckt den jord som gått förlorad kan ju inte komma tillbaka, likväl utsänds dessa varningar till jordens folk, vare sig dessa förstås eller ej så har vi gjort vad vi kunnat.

  De initierade som har denna kunskap om oss, härleds i sina tvivel om oss, att vi är illasinnade mot jordens folk. Vi är inte ensamma i universum lika som ni på er jord finns människor av olika karaktärer. Detta kan endast förklaras av den positiva livskraftsenergin, som styr allt liv på jorden som i universum. Vad vore förutsättningen för ett liv om inte skillnaden mellan gott och ont fanns. Hur skulle en levande varelse få fotfäste i sitt liv om denne inte kände vad som förde till liv i stället för död. Ett liv måste ju skapas med dessa förutsättningar, i annat fall kan det ju inte överleva. Det finns varelser i universum som befinner sig på dessa lägre utvecklingsnivåer men som vill göra sig bemärkta, de ställer till förtret för er, för oss, men de har inte möjligheten till ett långtsiktig positiv agenda för jordens folk, de har inte uppnått den höga nivå allt under Guds paraply, likväl är existensen berättigad som på er jord, i så motto den komplexa sammanflätningen av alla livsfrekvenser, var finns början och var finns slutet i det eviga frekvenshöjandets kretslopp?

  Anledningen till att vi på detta ihärdiga sätt envist gång på gång påkallar denna uppmärksamhet av denna webbsidas läsare är att i de livsfrekvenser på alla de planeter som finns i universum kommer till sist till det stadium där de tvingas välja sin framtid eller att avstå. Vad vore en positiv livskraftsenergi om den så att säga bar ansvar för sin egen energi ? I vilken omfattning skulle då denna energi kunna förmedla ett frekvenshöjande för de livsexistenser som finns på denna jord ? Detta är måhända svårt att förstå, låt oss få förklara. Läsaren måste nu ha uppfattat den kosmiska sanningen att livet inte uppstod på denna jord från början. Likaså måste läsaren nu ha förstått att det är de kosmiska energierna utsända av det ni kallar Gud som styr allt liv på denna er planet, men ansvaret upphör så att säga när människans medvetenhet och intellekt nått den nivå där förståelsen finns för det vi just här omtalar på denna webbsida. Det är nu brytningen kommer och människorna själva hanterar sina egna liv på sin egen jord.

  Den tid är nu kommen där människorna själva väljer sin framtid på denna jord. Huruvida nivån har nått det avgörande stadium till denna självinsikt, är ju vad den fortsatta striden må handla om. Att det är en strid finns ingen tvekan, det handlar om förgrämda åsikter där människor söker sin trygghet i ett antikt tänkande baserat på årtusenden av historiska förlopp utan att kunna ta till sig den bibel i så motto den skrevs för de som då levde, utan denna nutidens möjlighet till snabb kommunikation till jordens alla hörn. Likväl är denna bok en sanning, i så motto det enda rättesnöre för människor att samlas i gemensamma tankar, alternativet är en exploderande egoism, där varje själ skapar sin egen sanning, och då den materiella och tekniska utvecklingen nu nått denna höga nivå, har detta medfört att materialism forcerar människor till ett allt mer vansinnigt köpbehov på bekostnad av sin egen välmåga och ett förbrukande av jordens råvaruresurser i ett allt snabbare tempo, till vilket syfte att föroreningar ökar och att klimatet försämras. Vi manar på denna webbsida till besinning, förstå att jordens sanning, allt livs sanning inte härstammar från denna jord utan delaktigheten finns i det oändliga liv i universum och allt detta är det som ni kallar Gud som är det yttersta av alla existenser i universum.

  Huruvida vi nu påkallar mänsklighetens upprop till ett erkännande av den sanning vi är förmedlar. Det torde nu för alla och envar vara bortom allt tvivel att människans oförstående sin egen jords existentiella beskaffenhet som ett levande väsen. Gå till er lilla trädgård och tänk er skulle ni behandla den som ni behandlar er levande planet ? Att år ut och år in fullständigt suga ut allt levande, och inte tillföra det ni en gång tagit, i så motto ge trädgården möjlighet till andhämtning ? Samtidigt förorena luften, och utsätta den för långvarig torka, för att sedan fullständigt översvämma den med vatten ? Tillsätta kemikalier som inte tillhör trädgårdens kretslopp, för att öka avkastningen och dessutom manipulera med andra livsfrekvenser och på så sätt skapa oordning i de presumtiva livsfrekvensernas periodiska system. Vad vore jordens ekologiska system om inte existensen av de sammanflätade livsenergierna inte fick finnas på den plats de var avsedda för? Varför förstår ni inte att varje liten enstaka livsfrekvens från bakterier till människan upprätthåller den nödvändiga ekologiska balansen på er jord ? Störs någon länk i kedjan brister den!

  Den turbulens som världen nu står inför med en förutvarande västdemokrati med en hegemoni av ett 500 årigt utnyttjande av den resterande världens folk. Detta är en omöjlighet, en utjämnings process måste komma till stånd. Vare sig jordens beslutshavare förstår detta eller motsäger sig detta så är det av nöden tvungen. Om det amerikanska valet nu inför 2009 inte blir som de ledande i USA har förväntat sig, utan en situation som aldrig tidigare uppstått i USA, helt beroende på den förödande recession som nu under 2008 inträder. Vare sig de ledande förstår eller inte så kommer förändringen underifrån från de gräsrötter som inte accepterar de påkallade åtstramningar. Bushregimens vansinne har lett det amerikanska folket in i detta. Återverkningar på den övriga världen blir förödande. Om en hegemoni raseras så måste en ny ta vid. Varför skulle de nya ekonomiska makterna spara de gamla ? Vi säger denna turbulens som nu världen står inför har aldrig tidigare vedertagets. Det ankommer nu på de krafter som finns i jordens närhet att med sina kontaktpersoner förmedla de budskap som är avgörande för jordens framtid och överlevnad. Vare sig en uppfattning finns om vår existens eller ej, så torde varje sunt och logiskt tänkande människa att en tanke, en mänsklig tanke är då det mest förunderliga som har skapats. Att dessa tankar kan lagras i den mänskliga hjärnan och stanna kvar där i en outtömlighet tills människan avlider men inte ens då försvinner detta tankemönster det vidarebefordras till den kunskapsbank som ni benämner Gud, vilket vår benämning är liktydig de positiva livskraftsenergierna som styr allt liv i universum. Detta är den totala universella sanningen i så motto en verkningsgrad för livsfrekvenserna.

  Vi är väl medvetna om Håkans motstånd som han upplever svårbegripligt för läsaren, och förvisso är det för förstagångsläsaren, men detta är den sanning som jordens folk måste ta till sig och förstå då det tidsperspektiv som denna jord nu befinner sig i är delaktigheten i universums oändliga kretslopp, så långt vi benämnes omtala, för att inte störa den mänskliga strukturen, till insikten om dess existens vidarebefordrad på detta sätt på Håkans webbsida. Detta är vårt budskap till människorna och allt levande på denna jord