Förbundet Humanisterna vill platta till det religiösa budskapet som obefogat. De hänvisar till sina trosläror att religionen skapat allt av förtryck, allt elände på denna jord. Men hur kan de begära att människors utveckling vore en rät linje? Det är ju nu i det 20 århundradet som alla tekniska lösningar möjliggjort det totala informationsflödet till alla levande människor på denna jord! Med vad rätt kan ovanstående förringa människans utvecklingsprocess.

Om allt detta elände var skapat av religionen, vad fanns det då innan ? Sanningen är ju den att människan befinner sig i ett ständigt frekvens höjande som allt i universum är beroende av. Livets existens är ett ständigt frekvens höjande, det måste hela tiden anses vara förutsättningen för ett bestående liv, för vad är alternativet? En negativ utveckling som till sist skulle leda till att allt liv förintas! Märkvärdigare än så är det inte!

Religionerna måste ses i sitt sammanhang, de skapades på den plats de fanns. Vad fanns det för möjlighet från början? Är det då inte förmätet att påstå livets utveckling skulle starta på den nivå som nuvarande människan har? Vi säger att den livsprocess som finns på varje planet i universum är helt baserad på det som vi här nämner Gud, i så motto den sanning varje levande individ är beroende av. Detta är den ultima sanningen om allt liv i universum. Vare sig humanister eller övriga Gudsförnekare vill eller kan ta till sig detta.

Varför har så dessa tvivel uppkommit ?

Att göra denna Guds medverkan till att livet inplanterades på denna jord, som på alla andra planeter i universum i det universella kosmiska kretsloppet. Med vad rätt kan humanisterna anklaga detta så att säga livets ursprung, var då inte Jesus budskap "Allt vad I viljen människorna göra eder skolen I ock göra dem". Vem har så förvanskat detta budskap ? Religionerna på jorden är liktydiga de vill skapa förutsättningarna för en samlevnad, vad är då alternativen, krig och förstörelse? Det har ju försigkommet fruktansvärda brutaliteter mellan människorna bland alla jordens folk, och det försigkommer ju fortfarande, men vi säger utan religionernas samlade krafter hade ingen progressiv utveckling försigkommet. Då människor måste enas i en tanke för att överhuvud taget åstadkomma något, alla och envar kan ju inte slita åt vart sitt håll, som i ursprungslivet då de upphöjande frekvenserna inte förmådde verka på det befintliga livet! Såtillvida kunde inte Guds upphöjande frekvenser verka förrän nivån så att säga hade nåtts.

För den oinvigde ställer sig naturligtvis frågan varför ? Svaret blir, ett liv blir inte ett liv förrän kommunikation med Guds frekvenser kan starta. Och när är då detta ? Härvidlag måste läsaren förbereda sig på den focuspunkt när livet startade. Vi säger, Guds kosmiska plan gestaltar universums kretslopp såtillvida finns ingen början och heller inget slut. När övergår det transinmateriella till det transmateriella, vi kan fördjupa oss i energierna som tillskillnad från materien är oförstörbara. Likaså det budskap som dessa kosmiska energier för med sig i universum som är grunden för allt liv. Detta är för den oinvigde svårt att förstå, vi säger, gör följande tankeexperiment, låt din tanke fara rätt upp i himmelen, rätt ut i universum, vänta tills den kommer tillbaka och slår dig i nacken, nöj dig med detta !

Din tanke vände åter, du är del i kretsloppet, Guds kretslopp för allt liv på din planet, såsom i hela universum. Vad vi vill säga till Förbundet Humanisterna, kritisera de mänskliga handlingarna, men vörda ödmjukt de värderingar utsända av Gud och Jesus. Vad världen nu står inför är en trolöshet inför det vi här velat konkretisera, människorna är ej vuxna att hantera denna kommande världssituation. Att förringa detta budskap som vi här framför är förödande, som vi tidigare nämnt människorna behöver idag som vid tidens begynnelse en enhet i tanken, i annat fall kommer var och en att slita till sin favör, och vem av människorna besitter den enda och rena sanningen. Vad sade Albert Einstein "När jag ser ordningen i det universella komplexet inser jag att Gud inte spelar tärning med existensen". Låt inte de som stigit upp på Guds axlar och förringat existensen och budskapet, att med självgodtrohet och egna värderingar spela tärning med livet på denna människornas och övriga livsexistensers jord!