Det torde nu för alla och envar som läser denna Håkans webbsida att denna information kommer från en utomjordisk grupp föranledd
av Håkans kontaktperson Ala. Läsaren torde ta del av all de informations punkter som finns på webbsidan, då dessa belyser i allra högsta
grad de väsentligaste informationer till er jordemänniskor.
 
Vi uppmärksammar de förändringar som nu genomgår de mänskliga begreppen i så motto polariseringen med oss och tillika mot oss.
Beröringen av vår existens skapar å ena sidan en upprymdhet men å andra sidan en rädsla på gränsen till fanatism. Jordens sammanfattning
till dess sista crescendo har börjat sin tragiska resa. Vad vore då våra varningar till gagn om vi inte fick förståelse för det vi framför här
på Håkans webbsida!
 
Till skillnad från de otaliga profetior som finns tillhanda nämner vi endast en sakuppgift. Det är endast ni jordebor som bär ansvar för er planet!
Ser ni inte hur ni förrycks in ett verksamsfällt beordrat av de krafter som endast har den globaliserade egennyttan till profiterande vinst som
enda mål. Vad vore en gemensamhetstanke i syfte att skapa en enhetlig jord. Vi säger stoppa denna urlakning av mänskligt psyke och förringande
av de ursprungliga levnadsattributen i så motto hörnpelaren stöttepelaren för allt liv.
 
Sanningen skola göra eder fria, en sanning bortom ert existerande förnuft. Denna sanning torde vara det rättesnöre ni för all framtid måste ägna er
åt, då den explosion av oklarheter som denna er jord kommer att bli ett faktum inom en fyra års period i så motto till detta ert slutgiltiga kaos.
 
Vad vore en kosmisk sanning gestaltad i en människokropp om inte detta hade en sanning för människorna till gagn för allt levande på denna er jord!
Det är av nöden tvingat att ni ser ert kosmiska förlopp i så motto den väg som ni nu ramlat in på. Vad vore en kosmisk sanning om ni inte förlitade
er på den ? Hur kan ni tro att ni har valt den rätta vägen när ni hela tiden på det mest brutala sätt blir påminda om ekologiska sanningar i ett alltmer
ökad tempo som omöjliggör en fast ståndpunkt till förnuftig handling.
 
Är nu inte en verklighet framtagen inför edra ögon ? Ni skådar framåt dessa här omtalade fyra åren. Vad kommer då att hända? Den amerikanska
recession fortsätter då hela det amerikanska ekonomiska bygger på en exploatering av tredje världen. Det må gälla allt från råvaror till en gigantisk
korruption i så motto ett egenhändigt skapat bonussystem där tårta på tårta läggs i lager på lager och som garant för detta skall det amerikanska
folket stå för. Världen har inte genomskådat denna amerikanska bluff förrän nu. Världen i sitt nuvarande banksystem är så inflätade i varandra så
att ingen kan dra sig ur. Faller en så faller alla! Vad beror då detta på att alla i sina riksbanker är så klistrade vid varandra? Grunden är ju det
arbetande kapitalet. Vad utgör ett dagsverkes värde i de välmående väststaterna jämfört med tredje världen?
 
Nu måste vi förklara den kosmiska sanningen för jordens folk. Varför tror ni att denna ej jord har kommit till? Var det för att ni i er komiska länk
skulle få möjlighet att förstöra den? Om vi säger att vi hjälpt till att skapa den värld som nu finns framför edra ögon, tror ni på detta? Kan ni förstå
vad vi tidigare omtalat på denna Håkan webbsida hur de kosmiska energierna utsända av det ni kallar Gud är begynnelsen av allt liv på denna er
jord! Vad får er då att tro att dessa kosmiska energier torde att upphöra med sin verkan? Vi har tidigare omtalat på Håkans webbsida att när det
massmediala nått den nivå, när alla jordens folk kan göras delaktiga i jordens verkliga skeende, när så att säga alla folk i jordens skiftande hörn vet
vad som händer i det motsatta. Ni är där nu!
 
Dessa turbulenta fyra år som nu är förestående vad kommer då att ske? Vi nämnde det arbetande kapitalet. Den tredje världens framstående
gryende ekonomier, saknar förutsättning för kapitalplacering i de inhemska strukturerna.
Dessa pengar har sökt sig till de väloljade västdemokratier som i sin tur ansett att dessa pengar är våra pengar. Härvid fick kapitalet sin bästa
utförslöpa en fiktiv bankvärld skapades byggd på luft. När nu de gryende ekonomierna inser att deras pengar är satsade i ett korthus, så kommer
de att kräva att dessa betalas tillbaka. Inte detta år, då de söker hela tiden hitta förklaringar till skeendet som om inte sanningen fanns där. De
försöker i det första stadiet vara gentila, men då trycket från den arbetslösa massan i egna landet hela tiden stiger, kommer pressen på att ta
hem kapital oförtrutet att öka.
 
Bakom allt inklusive den förtvivlande bankvärlden finns detta faktum att pengar kan man ju inte äta. Man kan köpa för pengar! Men om bank
världen kollapsar finns ju ingen stabilitet och finns det ingen stabilitet i varan så betingar den ett lägre värde. Vilket innebär mycket pengar lågt
värde, samtidigt som inflationen stiger och måste motverkas med hög ränta. Alla länder kommer nu att drabbas av hög inflation, även de som
har överskott i handelsbalansen. Detta kommer att motverkas med hög ränta som i sin tur hamnar i ett moment 22 att se pengavärdet i en
ostabil bankvärld förlora i värde.
 
Ser ni inta alla motsatser i detta ? Vad kommer detta att innebära ? Möjligtvis ni inte tror oss när vi säger att om fyra år finns inte pengavärdet!
Vad är det då som har den största betydelsen för jordens folk? De fasta tillgångarna! Råvarorna, land mark, där det kan produceras, mat,
mineraler allt som jordens folk behöver. Intet vi låter den värld vi byggt upp, förstöras en handfull ledare som inte vågar lyfta blicken till den
horisont där vi finns! Vad får er att tro att de kosmiska energier som byggde denna er värld inte med ett handslag kan förändra skeendet, i så
motto att er jordiska galenskap går så långt så att ni förstör allt liv på denna er planet!
 
Ni kommer att förstöra er planet om ni inte tar ert förnuft till fånga. Vi säger, den amerikanska recession fortsätter, den drar med sig de
europeiska staterna, bankvärlden kollapsar likaså den utbredda aktiespekulationen. Ojämlikheten i kapitalbildningen är grunden,
medvetenheten från den tredje världen ökar hela tiden. Den av oss omtalade frekvenshöjningen pågår ständigt, det ofrånkomliga kosmiska
förloppet. Det finns inget annat förlopp de positiva livskraftsenergierna som styr allt liv, kan endast verka på detta sätt, men när människans
tanke nått den höga nivå som den gjort nu, delar vi ansvaret för denna er jords framtid.
 
Frågor: Människans frekvenshöjning som pågår jämnt som du påstår, borde inte detta hjälpa oss från det kaos som hotar?
Du har ju tidigare sagt, att 2012 inte är avgörande, nu säger du det 4 år fram till kaos?
Du menar att kapitalbildning i tredje världen är orsaken, Kina, Arabstaterna, Ryssland, samt alla andra stater som har överskott på kapital?
 
Svar: Människan är ingrupperad i detta kosmiska frekvenssystem som är en värdegrund för allt liv. Vad kan vi göra om människans
felinriktade tanke har inte förstått ! Om vi kunde ändra om människors psyke med ett handslag skulle vi göra detta men detta förbjuder oss
då frekvenshöjandet är människans eget i så motto kan vi endast påverka,
 
Svar: 2012 är inte avgörande, men då tiden har blivit så knapp att denna kapitalbubbla brast, vi rår inte över skeenden på jorden i så motto
att vi kan peka på ett bestämt datum, sanningen är där, så och för er, som för oss,
 
Svar: Detta har vi påtalat som orsaken till denna finanskrisbubbla. Anser du inte att detta är orimligt, de så kallade G7 stater med Ryssland
som bihang. De har sina möten trots att mestadels av det kapital de leker med härstammar från de stater som inte får vara med! Detta är
den verkliga orsaken till denna finansbubbla! Se vad vi tidigare skrivit.
 
Klimatet, vad vore då våra ihärdiga varningar om på webbsidan om inte detta vore ytterligare ett hot mot er livsexistens ! Dessa kosmiska
förlopp som styrs av den kosmiska sanning underställd det ni kallar Gud. Hur skulle universum fungera om inte denna övergripande
sammanställda ledning fanns? Finns det någon av er läsare som tror att universum styrs av slump?
 
Slumpen har två existenser, antingen sker slumpen eller sker den inte!
Skall slumpen vara trovärdig, existerar slumpen i sin förlängning som frågan om liv och död. Möjligheten att livet på jorden skulle var lika
stor som död, men likväl finns livet på jorden!
 
Sanningen är den, en värld som denna er egen, är underställd de kosmiska energierna i så motto är edra tankar inkorporerade i universums
verklighet.
Vare sig ni förstår eller ej har vi försökt att omtala detta på webbsidorna. Nu stundar eftertänksamhetens bleka klarhet! Har ni förstått vad
vi velat omtala? Inser ni nu att denna er värld är på väg in i destruktivitet? Det vi här omtalar är den sanning ni tvingas acceptera.
 
Vad skall ni då göra?
 
Acceptera samstämmigheten bland alla jordens folk, förstå att orättvisorna måste överbryggas. Inse att världen inte kan fortsätta i ett
destruktivt utnyttjande av resurserna samtidigt som en välmående rik del av världen förbrukar allt mer på bekostnad av de fattiga folken.
Försök påverka de yttre maktcentra, ge er ej till tåls med en fokusering på vad de etablerade säger, De försvarar endast sina positioner.
Den gemensamma samlade kraften bland alla jordens folk är den agenda som kan lyfta till den nivå som är nödvändig. Vi säger sök djupt i
er själ, sök den finstämda känsligheten, kärleken till allt liv på denna er jord. Förstå det kristliga budskapet, det är till för er! Var inte rädda
för delaktigheten i universum. Ni kommer att bli mer och mer införstådda med detta. Det finns ingen rädsla, den bor inom er i så motto
skapad av er själva. Vad vore då allt vårt arbete att skapa denna webbsida om vi inte hade ett helhjärtat syfte med detta?
 
Sök den enhetliga samstämmigheten bland alla jordens folk, förstå att ni inte är ensamma i universum. Ni har fått denna er jord till låns för
att förbättra den i så motto för alla livsfrekvenser, inte för att destruktivt förstöra utan med hjälp av den positiva livskraftsenergierna i
samband med den Gud ni åkallar till en ökad förståelse för er del i universums sanning!