Vad jordmänniskorna måste ta till sig och förstå, att den avbild som ni uppfattar som Jesus är i verkligheten en inkarnation av de samlade positiva livskraftsenergierna, föranstaltat av det kosmiska alltet som ni kallar Gud. Varje planet när livskraftsfrekvenserna nått det stadium, när det finns möjlighet att sammanbinda de olika religionerna i så motto nått så olika i kulturell utvecklingsnivå, i den tideräkning som ni och övriga jordens befolkning anser vara år noll, var den tidpunkt som det ni kallar Gud, avsåg att sända ned det ni kallar Guds son till jorden.

Verkligheten är en helt annan, vi har förklarat universums sanning, i den mån de positiva livskraftenergierna verkar, i den totala enigheten i allt i universum, såväl när inkarnationen till allt levande i universum, vid den bestämda tidpunkt, som avses i jordens utvecklingsfas, uppstår så detta fenomen, i en inkarnation Jesus.

Att universums sanning de positiva livskraftsenergierna har medverkat till allt som hände med Jesus, var det enda sätt för få den uppmärksamhet, i så motto till att människorna skulle förstå det budskap som framkallades. Den framsynte läsaren av denna Håkans hemsida förstår, den teknologiska utveckling som råder i de mest utvecklade civilisationerna, är materialisering och dematerialisering, endast ett vetenskapligt förlopp, till förståelse. De mirakel som Jesus utförde på denna er jord, var alltså iståndsatt av oss i egenskap av de positiva livskraftenergierna. Att människor blev läkta ur sjukdomar, att det fanns mat till flera tusen, att Jesus kunde gå på vatten, var uteslutande ett verk av oss.

De slutgiltiga ödet för inkarnationen Jesus i mänsklig gestalt, var den orättvisa dom som ledde till hans korsfästelse och död, varvid inkarnationen Jesus återigen inkarnerade till jordelivet, i en mänsklig gestalt, för påvisandet att han var uppstånden !

Huruvida denna religiösa skrift Bibeln, som rättesnöre för människorna på jorden, i den mån inkarnationens betydelse i den indiska läran, har nått sin slutfas i och med globaliseringen, torde vridas till förståelsen av den enhetliga tanken, likväl den buddiska, som främjar människovärdet, men även här kommer detta att halta, då jordens progressiva ekonomiska utveckling kräver förståelsen av universums sanning och de positiva livskraftsenergierna föranstaltade av det ni kallar Gud.

Vad hade hänt om inte Jesus levnadsöde hade dokumenterats på det sätt som blev, hur skulle de tolv lärjungarna vara så övertygade i sin tro, och att ge sina liv för att föra vidare detta budskap ? Varför den islamska tron i en utbrytar fas skapad denna andra hälft, var de mänskliga förutfattade meningarna som dåtidens människor ej förmådde överbrygga, men likväl skapades allt under så att säga samma paraply.

Det ankommer inte på oss i egenskap av de positiva livskraftenergierna det ni kallar Gud, att ständigt leda människor med förmaningar, då saknar det egentliga budskapet mening. Sanningen kunde bara sägas en gång.