5/11 2010

Människans förlorade tro på en enhetlig värld.

Om vi inte hade påpekat för denna världs människor, denna er sannings så skulle vi ha förbisett vårt ansvar för den kommande generationen i så motto en förlorad värld. Vare sig de som tar del av denna information och förlitar sig på densamme, eller fullständigt föraktar så finns den universiella verkligheten så ytterst nära.

Vad vore vårt ideligen påpekande, på denna Håkans webbsida, om inte detta hade ett genuint syfte ? Varför skulle vi hela tiden, med samma energi förmå Håkan till att ständigt infoga våra utfästelser på denna sida ? Människor kräver bevis för vår existens, människor i sin räddhågsamhet vill se konkreta ställningstaganden, helst skulle vi med en gigantisk ljustråle lysa upp världens huvudstäder !

Finns inte överväldigande bevis om oss redan nu på jorden ? Dessa sädescirklar som ingen massmedial reporter, gett sig tid att tyda, i så motto finns avskrifter i antika bibliotek, där sambanden med enkelhet kan förstås. Jordens antika byggnadsmonument, avslöjar i sin konfiguration de existensiella likformationer, som finns därstädes i de omkringliggande planeterna. Detta till gagn förståelsen samhörigheten. Vid denna nuvarande exploateringen av det mänskliga alltet känner vi medlidsamhet med det mänskliga. Kommer det någonsin att utkristalla sig en enhet bland jordens folk ? Människor i sina strukturer är för alltid förknippade i ett skeende där så att säga livets hörnstenar står i motsats till det tänkta livet. Vad vi menar med detta är att ett mänskligt liv renderar sitt uppehälle på denna jord såsom en konsekvens av den sammanlagda livserfarenheten.

Uppehället av liv på denna er jord, är de sammanlagda livsexistenser, i så motto den enhet vi eftersträvar, varför ni har så svårt att förstå, är egenheterna är skapade i motsats till det tänkta. Människor på denna jord försök att förstå vi delger inte all denna information på Håkans webbsida utan anledning. Denna er jord ingår i den universiella planen för allt liv i universum, i så motto är vi att bli betraktade som ledsagare i er färd mot en högre medvetenhet.

Sammanfattningsvis vill vi med detta specifika inlägg påvisa med vårt komplicerade tankesätt försöka ge er information om en annan existensiell verklighet, baserat på helt andra vetenskapliga normer än de som ni på jorden hittills lyckats uppnå. Detta är ett resultat av den ständiga nödvändiga frekvenshöjningen såväl mental som materiell.