Dessa sädescirklar som finns mestadels i Wiltshire England, men även här i Sverige och även runt om i världen. Vad är innebörden med dessa cirklar?

Om vi hade haft möjlighet att stiga ned på denna jord så skulle vi ha åstadkommit en fullständig upplösning av de jordiska begreppen, såtillvida ett fullständigt kaos. Vi har valt att manifestera oss i dessa sädescirklar. Dessa är konfigurerade som poem att tydas med de kunskaper som finns på jorden. De initierade som har lusten och självkänslan att söka denna kunskap kommer att hitta den i antikens bibliotek samt i skrifter av de otaliga filosofer som förekommit främst i bibliska sammanhang men också i andra religiösa kulturer. Som vi tidigare påpekat fanns det ingen möjlighet för oss att nå samstämmigheten bland alla jordens folk så länge det massmediala tekniska inte nått dagens höga nivå.

Det vi åsyftar med vår information i dessa cirklar är att dels göra människor uppmärksammade på konfigurationen och kraftigt påpeka att ingen mänsklig hand skulle kunna åstadkomma detta. Visserligen har falsarier blivit utförda men dessa är lätt att urskilja då brytningen av sädesaxen i de falska är gjorda med en brytning uppifrån, vi åstadkommit en total brytning i själva axen framtoning vid jordytan för att på detta sätt ge klar lättförståelig av det bildbevis vi vill framlägga. I de falska, bildar axen en oregelbundenhet som snarare förvillar betraktaren, vilket vi upplever som lättförståeligt även för den mest initierade skeptikern !

De varierade budskapen runt om i världen har till syfte att väcka den uppmärksamhet de torde göra de signifikativa mönster vi åstadkommit. Att skapa den förundran i människors tankeskärpa varför och hur har dessa mönster skapats. Låt en koncentrerad tanke fylla det tomrum som betraktaren känner vid första påseendet av mönstret. Efterhand märker betraktaren en samhörighet med mönstret. Något påverkar honom henne till en själslig upprymdhet i så motto ett deltagande i mönstret, vi har då lyckats i vår målsättning att skapa förutsättningen för vidarebefordrad insikt till vårt överhängande syfte, nämligen människornas uppvaknande till universums sanning och sin egen delaktighet däri.

Dessa våra sädescirklars mönster skapar för betraktaren det omedelbara hotet om en mänsklig existens såtillvida är vårt syfte endast till förvarning om det som komma skall, nämligen den omöjliga konfigurationen av människors beteende på denna jord, utan att ta hänsyn till dess ekologiska förutsättningar. Detta upplevs för betraktaren som ett ständigt idisslande av negativa aspekter för människan. Men vad är då alternativet?

För den ingrodde skeptikern måste ju ställa sig frågan, när denne står mitt i sädescirkeln och undrar hur är detta möjligt. Denna enormt stora cirkel med detta allomfattade mönster. Vem skulle hinna göra detta mönster under en natt, i mörker utan att bli upptäckt ? Varför lägga ned så mycket svårforcerat arbete bara för att skämta ? Och för att sedan inte ens få tala om vem som gjort detta. Och om det omtalats, var det ju avslöjats och sedan, om det likväl fortsatte?

Vår ambition med dessa cirklar är att lyfta människors medvetande om sina hotande livsbetingelser på denna jord, att bli insiktsfulla om helheten i universum, att inte visa oinskränkt rädsla för andra existenser i universum, acceptera detta faktum, förstå våra budskap med cirklarna som ett signifikativt bevis på vår existens och att hotet inte kommer från oss, utan det största hotet kommer från människorna själva i sin destruktiva kamp för tillvaron utan att se universums helhet och existensen av Gud och Jesus.