Händelseförloppet inom den svenska aristokratin har utvecklats på följande sätt. Vare sig den nuvarande regeringen är införstådd eller ej, så är meningsskiljaktigheter mellan folket och de styrande den största som någonsin noterats i det demokratiska Sverige sedan gallupundersökningar kom till. Vad föranledes en utarmning av detta svenska folk? Det torde väl för var och en ha införståelse med att världen, så och Sverige ingår i de ekonomiska världscyklerna.

Har vi då inte varnat för en världs recension vad gäller aktiespekulation med vidhörande formaliteter och en fokusering på de alltmer stigande råvarupriser! Vad har denna nuvarande regering skapat för förutsättningar att kunna möta denna omstörtning i den rådande världshandeln?  Att idag slå sig för bröstet med betydande överskott i såväl bytesbalans, handelsbalans såväl i de offentliga finanserna och tro att detta är ett bestående faktum!

Den värld som den ser ut idag, och som vi på denna Håkans webbsida ideligen påpekat de överskuggande hot som föreligger. Ändå tror sig de styrande i detta land att medelst tama inskränkningar i de ekonomiska realiteterna ändå skall drabba de svagare i samhället. Vad borgar detta för den ankommande lågkonjunkturen som drabbar det ekonomiska Sverige som det aldrig tidigare gjort. Denna högerpopulistiska regering, som saknar trovärdighet hos det svenska folket förmår inte att se en realitet i sin framtoning av en kommande lågkonjunktur.

Motsättningar mellan statsministern och finansministern tar sig i uttryck av en lågmäld statsminister och en aristokrat till finansminister, som endast söker gehör för sitt ekonomiska intellekt, i så motto ihågkommen som den som stakade ut Sverige, i den ekonomiska vällust balans som har dennes förtecken. Hur skall då denne tackla den kommande lågkonjunkturen som inte innefattas i dennes förtecken, då de inte finns i hans begreppsvärld. Ett intellektuellt tänkande baseras på föreskrivna positioner men om dessa inte stämmer med den pådrivandes sakligheter och dessa saknar grund, inställer sig ett tillstånd av blockering och om då statsministern fortfarande ikläder sig lågmäldhetens status befinner sig det svenska samhället i en utförsbacke.

Vi hävdar att den nuvarande regeringen som är så pass impopulär har redan nu skapat ett motsatsförhållande som kommer att ge oöverstigliga konsekvenser i den kommande lågkonjunkturen. Vad har byggt detta Sverige, om inte den gemensamma välfärdstanken. Vad gjorde att Sverige i mitten av 1990 talet kunde ta sig ur den djupa ekonomiska svacka som då rådde?

Svenska folket knorrade och kved, men gemensamhetstanken fanns som gjorde att Göran Persson kunde driva igenom den svältkur som ledde fram till dagens nuvarande välstånd. Konjunkturen hjälpte förvisso till. Att sedan Perssons mentalitet inte fann gehör i välstånds tider och att de nya moderaterna kunde snappa upp tomrummet med falska löften om det nya arbetarpartiet. Det är en djup ideologisk skillnad mellan en socialistsjäl och en moderat i så motto ställs moderatsjälen till sin spets i den kommande lågkonjunkturen.

Vi hävdar att förutsättningarna inför de kommande lågkonjunktur åren inte är de bästa. Den nuvarande regeringen skall i allra högsta grad skrota de omfördelningsplaner till de rika från de fattiga och bära i minnet att de ytterst rika har tillförskansat sig än mer tillgångar och att dessa i nuvarande Internetbanksystem med lätthet kan transferera om konjunkturen sviker sina tillgångar, till länder med stabila råvaruresurser.

Vad vore ett svenskt samhälle utan den gemensamma tanken såväl den sociala och den tyvärr icke uppskattade världsliga kristliga synen. Vi hävdar gemensamhetstanken i den kristliga åskådningen i så motto den enda möjligheten att skapa en enhetlig tanke, vi har omtalat denna substantiella kraft i våra tidigare meddelanden på denna webbsite, vi hävdar ånyo försök förstå vad vi vill säga, när levnadsmönstren bryts, såväl sociala som ekonomiska, uppkommer detta tomrum, finns inte då den yttersta tanken till själsligt lugn, bryts människan ned i destruktion. Måhända krafter finns att ironisera över detta, men själens uppgift är att forma förståelsen för den enhetliga tanken, endast där finns förståelsen till Guds sanning och livets verklighet. Lycka till!