Om Island vulkanutbrott och flygkaoset.

Jordens obalans måste för människorna bli uppenbara. Det som nu sker på Island är en förutbestämd utveckling i så motto en varning vad som nu bär framtiden i sitt sköte.

Den emancipation som nu råder på denna er jord är framkallad av ett hänsynslöst utnyttjande till en bristningsgräns där allt vi har varnat för kommer att besannas. Vare sig ni vill förstå eller ej är detta vulkanutbrott resultatet av människornas oförstående. Ni kan tycka det är ovederhäftigt att tillstå detta att det finns ett samband mellan ett vulkanutbrott och människornas agerande på denna jord.

Vi vill nämna som vi tidigare försökt att få förståelse för att denna er jord är ett levande väsen, den är skapad! Skapelsen består i alla de frekvenser som i denna bildar det finmaskiga nätverk där även innandömet i er jord ingår. Naturligtvis lyfter en och annan ett ögonbryn och skakar på huvudet, men vi säger varifrån kommer den enhetliga kraften som gör att sammanhangen finns? Låt oss få förklara, i tiden för jordens skapelse fanns den förutsättning för sammanhållningen av de existerande energierna, i så motto bildades denna er jord samtidigt var de kosmiska energierna närvarande till fullföljande av livgivande frekvenserna. Sambandet mellan dessa gryende frekvenser och så att säga massan i den bildande jordiska existensen är avgörande för det ekologiska förloppet, i så motto hör allt samman.

Ni förfasas över de vulkanutbrott under mänsklighetens kända historia och beklagar er över den död och katastrof detta medfört, men vi säger i den frekvenshöjning som jorden nu genomgår måste den existerande massan i jordens innandömen så att säga explodera i takt med de rådande upphöjande frekvenserna. Förutsättningen för detta är den yttre påverkan som alla livgivande planeter i universum är beroende av, i så motto samstämmigheten, universums som vi påtalat de positiva livskraftsenergierna föranstaltade av det ni kallar Gud.

Att förstå ett vulkanutbrott på denna er jord, med de konsekvenser det innebär för denna alltmer ökande flygtrafik samtidigt detta oförstående för denna er jords ekologiska system där ni, i det för oss fullständigt ofattbara, denna destruktiva förstörelse av er atmosfär och nu när ni tvingas till att inse hur sårbart hela ert flygsystem är och när vi nu påtalar det faktum jordens överlevnad är till syvene och sist människans egen förståelse och insikt, i det vi här påkallar, nämligen er jord är ett levande väsen som känner av de misshagligheter ni utsätter den för, och gör vad den kan för att protestera!

Vår förvåning som vi tidigare påpekat på Håkans webbsida, att det finns människor på denna er jord, som fullt och fast kan tro att människan med sitt intellekt skapat denna er jord, från ingenting till någonting. Universum är er samhörighet till allt liv som finns, universums sanning föranstaltat av det ni kallar Gud, bevakar befordrar allt liv på varje planet, så och på er. Men när ni nu i er förblindande egoism till tillfredställande edra lägsta önskningar och behov, utan den självkritiska tanken, se på fåglarna i himmelen, ej sår de, ej skördar de, likväl föder eder himmelske fader dem, vad vill vi säga med detta. Försök att förstå den varning nu utsänd av er jords innanmäte, den exploatering utan insikt gör er blinda, fåglarna har ingen himmel, i så motto kan inget liv existera.

Betänk denna er sanning, ni jordemänniskor, hur mycket energi får då allt som vill leva på denna er jord, förutom ni människor, lägga ned för att överleva. De befinner sig i jordens naturliga ekologiska system, förvisso på en mycket lägre nivå ur er mänskliga synvinkel, men handen på hjärtat ni jordemänniskor, hör ni inte ihop med alla de andra livsfrekvenserna på denna jord? Vad vore ert liv om ni blev ensamma? Förvisso en omöjlighet !

Vad vi vill säga, jordens innandömen kommer att ge er varning på varning tills ni förstår tills ni förstår er jords verkliga sanning! Den är ett levande väsen, förstör den inte, ni förbereder er egen undergång.