Detta är en hemsida om annan existerande kunskapskälla till gagn för mänskligheten. 

This is a website about another existing source of knowledge for the benefit of humanity. 

Människan vävde inte livets tråd. Vad helst hon gör mot tråden gör hon mot sig själv. Indianen representerar det högre kosmiska alltet i det samband vi är åsyftar. 
The Indian who said, the human did'nt weave the thread  of life, what she does to this thread she does to herself.  The indians represent the higher cosmic all in the context we are referring to.


Välkommen/
Welcome
For Swedish text, please use Google Translate.