Människan måste komma till insikt med dessa förödande fakta. Vetenskapen har ännu inte observerat att varför temperaturen på jorden stiger beror på att molnbildningen har minskat då föroreningarna gör att de cellkärnor som bildar moln inte längre kan kristalliseras som tidigare. Förutsättningar för att de svaveljoner som finns i världshaven som utav kapilärkraften förmår de luftbubblor transportera dessa joner till de luftlager där syreatomer tillsammans med befintlig luftfuktighet bildar regndroppar i vanligt tal regn.

Föroreningar främst kväve utgör det största hindret för att dessa cellkärnor kan bilda moln, då kvävet i sin molekylstruktur hindrar syret med svaveljonen regnvattendroppsbildning. Alla föroreningar har en hämmande funktion men kväve är största bidragande orsaken.
Molnens uppgift är att dels transportera svavel och jod samt vatten livsnödvändigt för allt liv på land, men också att vara en hämmande sköld för solens värmestrålning.

Notera att föroreningarna hittills varit en hämmande effekt mot solstrålningen, men efterhand som molnbildningen avtar accelerar värmestrålningen och då uppstår det faktum att de föroreningslager som dittills varit ett skyddande täcke blir en klimatexpansiv förödande effekt på värmetemperaturstigningen på jorden. Notera att allt liv på denna jord ur en tillväxtarsenal mellan 18 – 30 grader, förskjuts detta med några grader förödande konsekvenser för allt liv på denna jord.